T ANKSYSTEMS llc.              Call 800.537.9444 - Lets Get Started Today                     HOME   

 

This Chemical Resistance Chart, is provided as a general guide for material compatibility for your chemical application.

Responsibility for the final choice of materials will always remain with the process design engineer.

Please note that NACE, National Association of Chemical Engineers, has more precise information on a material's ability to survive long term exposure to various chemicals.

 

Plastic Tank Chemical Resistance Chart for Polypropylene and Polyethylene, Linear and Crosslink;                                          

PE = Polyethylene...  PP = Polypropylene...  XLPE = Crosslink Polyethylene...  A = Excellent... B = Good...   C = Not suggested

 Chemical resistance information.  You can search this page by using your browser's  Find on this page option. < tr height="20" style="height: 15pt">
Chemical Resistance Data           
               
  PEPPXLPEPVCCPVCEPDMNEOPRENEVITON316 SS TITANIUMHASTELLOY C
REAGENTCONC.701407014070140        
Acetone CCCCCCCCCCCCCC
Acetaidehyde*100%BCABBCCCACCAAA
Acetic Acid*10%AAAAAAAAAABAAA
Acetic Acid*60%ABAAAAAAABBAAA
Acetic Anhydride CC--CCCCBACAAA
Air AAAAAAAAAAAAAA
Aluminum Chlorideall concentr.AAAAAAAAAAACBA
Aluminum Fluorideall concentr.AAAAAAAAAAACAB
Aluminum Sulphateall concentr.AAAAAAAAAAABAB
Alumsall typesAAAAAAAAAAAA-A
Ammonia100% dry gasAAAAAABAAAAACA
Ammonium Carbonate AAAAAAAAAA BAB
Ammonium Chloridesat’dAAAAAAAAAAACBA
Ammonium Fluoridesat’dAAAAAAAABAACAA
Ammonium Hydroxide10%AAAAAAAABABAAB
Ammonium Hydroxide28%AAAAAAAAAABAAB
Ammonium Nitratesat’d.AAAAAAAAABAAAB
Ammonium               
  Persulphatesat’d.AAAAAAAAAAABAB
Ammonium Sulphatesat’d.AAAAAAAAAAABAB
Ammonium               
  Metaphoshatesat’d.AAAAAAAAAAABAB
Ammonium Sulfidesat’d.AAAAAAAAAAABAB
Amyl Acetate*#100%CCBCCCCCACCAAA
Amyl Alcohol*#100%AAABAAAAAABABA
Amyl Chloride*#100%CCCCCCCCCCBACA
Aniline*#100%CCAAACCCBCCBCB
Aqua Regia+ CCCCCCCCCCBCAC
Arsenic Acidall concentr.AAAAAAAAAAAABB
Aromatic               
  Hydrocarbons*# CC--CCCCCCAC--
Ascorbic Acid10%AAAAAAAAAAA---
Barium Carbonatesat’d.AAAAAAAAAAABAB
Barium Chloridesat’d.AAAAAAAAAAAAAB
Barium Hydroxide AAAAAAAAAAABBA
Barium Sulphatesat’d.AAAAAABBAAABB-
Barium Sulphatesat’d.AAAAAAAAAAABAA
Beer AAAACCAAACAABB
Benzene*# CCBCCCCCCCABAB
Benzoic Acidall concentr.AAAAAAAACAABBA
Bismuth Carbonatesat’d.AAAAAAAAAAAAAB
Bleachlye10%AAAAAAAAAAAABB
Boraxsat’d.AAAAAAAAAAAABA
Boric Acidall concentr.AAAAAAABAAAAAA
Boron Trifluoride AA--AAAAAAA-B-
Brine AAAAAAAAAAACAA
Bromine+liquidCCCCCCCCCCACAA
Bromine Water #sat’d.CCC-CCCCCCACAA
Butanediol*10%AAAAAA--------
Butanediol*60%AAAAAA--------
Butanedial*100%AAAAAA--------
Butter* AAAACC-AABAA--
n-Butyl Acetate*#100%ACCCACBCBCBBAA
n-Butyl Alcohol100%AAA-AAABBAAAAA
Butyric Acid#conc.CC----BBBCBBAA
Calcium Bisulphide AAAAAAAAAAABA-
Calcium Carbonatesat’d.AAAAAAAAAAABBB
Calcium Chloratesat’d.AAAAAAAAA-A---
Calcium Chloridesat’d.AAAAAAAABAABAA
Calcium Hydroxideconc.AAAAAAAABCABAB
Calcium               
  Hyphochloritebleach sol’n.AAABBBBBACAC-B
Calcium Nitrate50%AAAAAAAAABAAA 
Calcium Oxidesat’d.AA--AAAAAAAAAA
Calcium Sulphate AAAAAAAAAC-BAA
Camphor Oil*# CCCCCC----AA  
Carbon Dioxideall concentr.AAAAAAAAAAAAAA
Carbon Disulphide CCBCCCCCCCABBB
Carbon Monoxide AAAAAAAAAAAAAA
Carbon               
  Tectrachloride# CCCCCCBCCCABAA
Carbonic Acid AAAAAAAAAAAABA
Caster Oil#conc.AAAAAAAAAAAAAA
Chlorine+100% dry gasCCCCBCCCCCACCB
Chlorineliquid+ CCCCCCAACCACAA
Chlorine Water+2% sat’d. sol’n.AAABAAAACCACAA
Chlorobenzene*# CCCCCCCCCCAAAB
Chlorofoam*# BCCCCCCCCCAAAA
Chlorosulphonic Acid100%CCCCCCCCCCCBCA
Chrome Alumsat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Chromic Acid80%--A---CCCCBBCB
Chromic Acid50%ABAAABBBBCABCB
Chromic Acid10%AAAAAAAABCABCB
Cider* AAAACC---AAAA-
Citric Acid*sat'd.AAAAAA-BAAAAAA
Coconut Oil Alcohols* AAAAAAAAAAAAAA
Coffee AAAAAAAAAAAAAA
Cola Concentrates* AAAAAAAAAAAAAA
Copper Chloridesat'd.AAAAAAAAAAACAA
Copper Cyanidesat'd.AAAAAAAAAAABBB
Copper Fluoride2%AAAAAAAAA-AAAA
Copper Nitratesat'd.AAAAAAAA-AABBA
Copper Sulphatesat'd.AAAAAAAAAAABAA
Corn Oil* AAAAAAAAAAAAAA
Cottonseed Oil* AAAAAAAAAAAAAA
Cuprous Chloridesat'd.AAAAAAAAAAACAA
Detergents, Synthetic* AAAAAAAAAAAAAA
Developers,               
   Photographic AAAAAAAA---AAA
Dextrinsat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Destrosesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Diazo Salts AAAAAAAA------
Dibutylphthalate*# BBABBBCC---A--
Dichlorobenzene*# CC--CC--------
Diethyl Ketone*# BB--BC--------
Diethylene Glycol* AAAAAACCAAAAAB
Diglycolic Acid* AA--AAAAA-AAA-
Dimethylamine CC--CCCCCACA--
Disodium Phosphate AAAAAAAA--AAA-
Emulsions,               
   Photgraphic* AAAAAAAAAAAAAA
Ethyl Acetate*#100%BCBBBCCCBCCAAA
Ethyl Alcohol*100%AAAAAAAAAAAAAA
Ethyl Alcohol*35%AAAAAAAAAAAAAA
Ethyl Benzene*# CCCCCC-----A--
Ethyl Chloride# CCCCCCCCABAAAA
Ethyl Ether# CCBCCCCCCCCAAB
Ethylene Chloride*# CCCCCCCCABAABC
Ethylene Glycol* AAAAAAAAAAAAAB
Fatty Acids* AAAAAABBCBAABA
Ferric Chloridesat'd.AAAAAAAAABACAB
Ferric Nitratesat'd.AAAAAAAAAAAAAB
Ferrous Chloridesat'd.AAAAAAAAAAACAB
Ferrous Sulphate AAAAAAAAAAAAAA
Fish Solubles* AAAAAAAAAAAAAA
Fluoboric Acid AAAAAAAAAAACCA
Fluosillic Acidconc.ABABAAAAAAABCA
Fluosillic Acid32%AAAAAAAAAAABCA
Formic Acidall concentr.AAAAAAAAAACCCA
Fructosesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Fruit Pulp* AAAAAAAAAAAAAA
Furtural#100%BCCCCCCCBCCBBA
Furfuryl Alcohol*# BCCCCC----AA--
Gallic Acid*sat'd.ABAAAAABBBABAB
Gasoline*# BCBCACCCCBAAAA
Glucose AAAAAAAAAAAAAA
Glycerine* AAAAAAAAAAAAAA
Glycol* AAAAAAAAAAAAAA
Glycolic Acid*30%AAAAAAAAAAAAAA
Grape Sugarsat'd. ag.AAAAAAAAAAAAAA
n-Heptane*# BB--ACCACAAAAA
Hexachlorobenzene A---AA--------
Hexanol, Tertiary* AA--AA----BAA-
Hydrobromic Acid50%AAAAAAAAABACAB
Hydrobromic Acidall conc.AAAAAAAAA-ACCA
Hydrobromic Acidsat'd.AA--AAAAA-ACB 
Hydrochloric Acid AA--AAAAA-ACBA
Hydrofluoric Acid*60%AAAAAAAAA-ACCA
Hydrogen100%AAAAAAAAAAAAAA
Hydrogen Chloridedry gasAAAAAA--------
Hydrogen Peroxide30%BBA-AAAA--ABBA
Hydrogen Peroxide10%AAABAAAA--ABBA
Hydrogen Sulphide AAAAAAAAAACBAA
Hydroquinone AAAAAAAA-CA---
Hypochlorous Acidconc.AAAAAAAA--A-AA
Inks# AAAAAAAA--ACAA
Iodine+in kl sol'nB---BCCCBCACCB
Isopropyl Alcohol100%--AAAAAA-AAAAA
Lead Acetatesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Lead Nitrate AA--AAAAAAAAAA
Lactic Acid*20%AAAAAAAAAAABBB
Linseed Oil*100%BCAAACAA AAAAA
Magnesium Carbonatesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Magnesium Chloridesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Magnesium Hydroxidesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Magnesium Nitratesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Magnesium Sulphatesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Mercuric Chloride40%AAAAAAAAAAACAC
Mercuric Cyanidesat'd.AAAAAABA AACA 
Mercury AAAAAABAAAAAAA
Methyl Alcohol*100%AAAAAAAABBCAAC
Methylethyl100%BCABBCCCACCAAA
Ketone*#               
Methylene Chloride*#100%CCB CCCCCCCAAB
Milk AAAACCAAAAAAAA
Mineral Oils# BCABACAAAAAAAA
Molasses AAAAAAAACAAAAA
Naptha*# BC  BCAACCAAAA
Naphthalene*# B AACCCCCCAAAA
Nickel Chlorideconc.AAAAAAAAAAACAB
Nickel Nitratesat'd.AAAAAAAAAAABBB
Nickel Sulphateconc.AAAAAAAAAAABBB
Nicotine*diluteAAAAAAAA      
Nitric Acid0-30%AACCAAAABAAAAA
Nitric Acid+30-50%ABCCABBBBAAAAA
Nitric Acid+70%ABCCABCCCAAAAA
Nitric Acid+95-98%CCCCCCCCC AAAA
Nitrobenzene*#100%CCCCCCCCCCBAAC
n-Octane AA  AA        
Oleic Acid BCABACCABCBBCB
Oxalic Acid*sat'd.AAABAAACABABCB
Perchloroethylene# CC  CCCBCCAAAB
Phosphoric Acid95%AAAAABBABBABBA
Photographic SolutionsAAAAAAAABAAAAA
Plating Solutions*               
  Brass AAAAAAAAAAAAAA
  Cadium AAAAAAAACCAACA
  Chromium AAAAAAAA BACCC
  Copper AAAAAAAA AAAAA
  Gold AAAAAAAA AAAAA
  Indium AAAAAAAA AA   
  Lead AAAAAAAA  ACCA
  Nickel AAAAAAAA  ACAC
  Rhodium AAAAAAAA  AACA
  Silver AA AAAAA  ACCA
  Tin AAAAAAAA  ACAA
  Zinc AAAAAAAA AACAB
Potassium Bicarbonatesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Bromidesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Bromate10%AAAAAAAAAAABAB
Potassium Carbonate AAAAAAAAAAABAB
Potassium Chloratesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Chloridesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Chromate40%AAAAAAAAAAABAB
Potassium Cyanidesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Dichromate40%AAAAAAAAAAABAB
Potassium               
  Ferri/Ferrosat'd.AAAAAAAAAAABAB
  Cyanide               
Potassium Fluoride AAAAAAAAAAABAB
Potassium Hydroxideconc.AAAAAAAAABBBAB
Potassium Nitratesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Perboratesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Potassium Perchlorate10%AAAAAAAAAAABAB
Potassium               
  Permanganate20%AAAAAAAAAAABAB
Potassium Persulphatesat'd.AA  AAAAAAABAB
Potassium Sulphateconc.AAAAAAAAACABAB
Potassium Sulphideconc.AAAAAAAAACABAB
Potassium Sulphiteconc.AAAAAAAAACABAB
Propargyl Alcohol* AA  AA        
n-Propyl Alcohol* AAAAAAA  AAAAA
Propylene Dichloride*#100%CCCCCCA   ACAB
Propylene Glycol* AA  AAC  CABAB
Pyridine* A A ACCBBCCABB
Resorcinolsat'd.AA  AA        
Sallcylic Acidsat'd.AA  AAAAAAAAAA
Sea Water AAAAAAAAAAAAAA
Selenic Acid AA  AAAAA     
Shortening* AAAAAAAAAAAAAA
Silver Nitrate Solution AAAAAAAAAAAAAA
Soap Solution*any conAAAAAAAAAAAAAA
Sodium Acetatesat'd.AAAAAABBABCBAA
Sodium Benzoate35%AAAAAAAAAAAAAA
Sodium Biscarbonatesat'd.AAAAAAAAABCBBB
Sodium Bisulphatesat'd.AAAAAAAAACABBA
Sodium Bisulphitesat'd.AAAAAAAAAAABBA
Sodum Borate AAAAAAAAAAABAA
Sodium BromidediluteAAAAAAAAAAAAAA
Sodium Carbonateconc.AAAAAAAAAACAAA
Sodium Chloratesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Sodium Chloridesat'd.AAAAAAAAAAACAA
Sodium Cyanide AAAAAAAAAAABAA
Sodium Dichromatesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Sodium Ferri/Ferro               
  Cyanidesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Sodium Fluoridesat'd.AAAAAAAAACACAA
Sodium Hydroxideconc.AAAAAAAAABABBB
Sodium Hypochlorite 1AAABBBBBBCACCB
Sodium Nitrate AAAAAAAAABABAB
Sodium Sulphate AAAAAAAAABABAB
Sodium Sulphidesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Sodium Sulphitesat'd.AAAAAAAAAAABAB
Stannic Chloridesat'd.AAAAAAAABCACAB
Stannous Chloridesat'd.AAAAAAAAAAAAAB
Starch Solution*sat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Stearic Acid*100%AAAAAABBBBAAAB
Sulphuric Acid0-50%AAABAAAABCACCB
Sulphuric Acid +70%ABABABAABCACCB
Sulphuric Acid +80%ACCCABAAB ACCB
Sulphuric Acid +96%BCC ABCBBCACCB
Sulphuric Acid +98-conc.BCC BCCBBCACCB
Sulphuric Acid +fumingCCCCCCCBCCACCC
Sulphurous Acid AAAAAAAABCABAB
Tallow# A AAAB    AA  
Tannic Acid*sat'd.AAAAAAAAABAAAB
Tartaric Acid AAAAAAAABBACAB
Tetrolydrofuran*# BCCCCCCCBCCAAA
Titanium Tetrachloride*sat'd.C   CC     A  
Toluene* BBCCCCCCCCCAAA
Trichloroethylene*# CCCCCCCCCCABAB
Triethylene Glycol* AA  AA     AAA
Trisodium Phosphatesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Turpentine# CCCCCCBBCCAABB
Urea30%AAAAAABB   A  
Urine AAAAAAAAACAA  
Vanilla Extract* AAAAAA        
Vinegar AAAAAAAAACAAAA
Water AAAAAAAAAAAAAA
Wetting Agent* AAAAAA        
Whiskey* AAAACCAAAAAAAA
Wines* AAAAACCAAAAAAA
Xylene# CCCCCCCCCCCAAA
Yeast AAAAAAAAAAAAAA
Zinc Bromidesat'd.AA  AAAAAAAAAA
Zinc Carbonatesat'd.AA  AAAAAAAAAA
Zinc Chloridesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Zinc Oxidesat'd.AAAAAAAAAAAAAA
Zinc Stearate AA  AAAAAAAAAA
Zinc Sulphatesat'd.AAAAAAAAAAAAA 

Call us at 800 537 9444
This site is Copyright © 1999-2019 Tanksystems LLC. Last updated 11/23/2019